USP51 deubiquitylates H2AK13, 15ub and regulates DNA damage response

View Content

Wang Z, Zhang H, Liu J, Cheruiyot A, Lee JH, Ordog T, Lou Z, You Z, and Zhang Z